Polazeći od pretpostavke da je osnovno obrazovanje učenika jedan od temeljnih faktora u formiranju ličnosti sa moralnim i radnim sposobnostima, postoji potreba da se ovom vidu odgojnog-obrazovnog rada posveti posebna pažnja. Ta pažnja može se ostvariti ako se pruži mogućnost učeniku da, jedan dio svog slobodnog vremena provede u onome što on sam odabere, a što ga opredjeljuje njegova sklonost i afinitet. Rukovodeći se navedenim načelima u ovoj školskoj godini, u školi je organiziran rad sljedećih slobodnih aktivnosti:

harrisbazdar