JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

Aktivni konkursi

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini za popunu sljedećih radnih  mjesta:

1. Nastavnik engleskog jezika…………………..1 izvršilac, 19 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika  s bolovanja,  a najkasnije do 30.06.2023. godine.
2. Nastavnik razredne nastave………. 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2023. godine.
 

Objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“, dana 18.02.2023. godine, a kompletan tekst javnog konkursa je objavljen u prilogu, kao i na stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj javni konkurs i ostaje objavljen na internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba). Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 28.02.2023. godine.

TEKST KONKURSA 18.2.2023.

Rezultati konkursa

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini objavljen dana 24.12.2022. godine

Bodovanje kandidata –  BODOVNA RANG LISTA

Radno mjesto: Nastavnik razredne nastave……. … 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od

okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2023. godine

OBAVIJEST 

Obavještavaju se kandidati da nakon uvida u rang liste imaju pravo uložiti prigovor ukoliko smatraju da su oštećeni u bodovanju na broj telefona škole ili putem školskog maila najkasnije do 10.01.2023. godine.

Revidirane liste će biti objavljene dana 10.01.2023. godine na web stranici i oglasnoj ploči škole.

Konkurs _ januar 2023

NAPOMENA 2023

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini objavljen dana 24.12.2022. godine

Bodovanje kandidata –  BODOVNA RANG LISTA

Radno mjesto: Nastavnik biologije…………………..1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2023. godine.

OBAVIJEST 

Obavještavaju se kandidati da nakon uvida u rang liste imaju pravo uložiti prigovor ukoliko smatraju da su oštećeni u bodovanju na broj telefona škole ili putem školskog maila najkasnije do 10.01.2023. godine.

Revidirane liste će biti objavljene dana 10.01.2023. godine na web stranici i oglasnoj ploči škole.