Informacija o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

 
Cijenjeni roditelji/staratelji,
Školskim obveznikom smatra se dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života.
Ova informacija je sačinjena za roditelje/staratelje djece školskih obveznika, u cilju olakšavanja upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu.
I
(Obrazac i Uvjerenje)
U periodu od 01.02. do 28.02.2023.godine, u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu i djeca u obaveznom programu pred polazak u školu) roditelj/staratelj djeteta može preuzeti sljedeće dokumente:
• Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024.godinu;
• Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.
II
(Ostala dokumentacija)
Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu, roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:
1. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta /original ili ovjerena kopija;
2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
3. CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području.
III
(Predaja dokumentacije)
Dokumentaciju iz tačaka I i II roditelji/staratelji dostavljaju skeniranu ili fotografisanu putem e-maila osnovnoj školi u koju žele da upišu svoje dijete.
Roditelji/staratelji koji ne mogu da koriste e-mail, dokumentaciju iz tačke I i II mogu dostaviti lično u osnovnu školu.
IV
(Testiranje djeteta)
Osnovna škola će nakon zaprimanja dokumentacije roditelja/staratelja informisati putem e-maila o terminu testiranja djeteta.
Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta, u osnovnu školu predati originalnu dokumentaciju iz tačke I i II.
V
(Školsko područje)
Važno je napomenuti da smo shodno članu 54. stav (6) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) dostavili školama i informaciju da smo saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete.
 
Školsko područje oglašeno je na web stranici svake osnovne škole. Više na linku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-upisu-djece-u-prvi-razred-osnovne-skole-za-skolsku-20232024-godinu

Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola “Avdo Smailović” Sarajevo
Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola “Avdo Smailović” Sarajevo obuhvata ulice Mjesnih zajednica ” Buća Potok” i ” Dolac” a to su : Adema Buće, Asima Čamdžića, Bulevar M.Selimovića, Džemala Bijedića, Muvedina Ramovića, Bana M. Ninoslava, Bratunačka, Bratunačka čikma, Bužimska, Feriza Tumbula, Glasinačka, Grada Bobovca, Muzafera Mešića, Nazifa Hadžovića, Nusreta Prohića, Rafaela Gaona,Radenka Abazovića, Safeta Zajke, Remzije Pehlivanovića, Tuzlanska, Tuzlanska čikma, Srđana Aleksića, Adema Hubijara, Adema i Muradifa Omerspahića, Amira Krupalije, Braće Kovačević, Derviša Sude Vražalice, Hameda Hodovića, Mehe Smailagića,Muzafera Mešića, Nusreta Aganovića, Omera Kovača, Omera Kovača čikma, Otona Župančića, Safeta Isovića, Sulje Jahiča, Šerifa Loje, Trebinjska, Vladimira Preloga, Bana Borića, Osmana Džikića, i dio ulica Kasima Hadžića, Dolačka, Esada Midžića, Smaila Šikala, Briješće brdo i Kralja Stjepana Tomaševića.
 
VAŽNO!
U skladu s članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu s raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 30/18).
 

Predaja dokumentacije

Dokumentaciju roditelji/staratelji dostavljaju skeniranu ili fotografisanu putem e-maila osnovne škole: avsmail@bih.net.ba

Roditelji/staratelji koji ne mogu da koriste e-mail, dokumentaciju mogu dostaviti lično u osnovnu školu, sekretaru škole, radnim danima od 08:00 od 11:00 sati. 

Sve dodatne informacije možete dobiti putem kontakt telefona: 033/640-455, 033/640-654, faks: 033/619-155

Prilog:

upis prvacica